Gammalt namn på Kvaløya ved Tromsø

Eg har fått trøbbel med debattforumet Den evige debatten, og må derfor , i påvente av ein ordning, få svare vår alles bekjente, anonymus JanHansen: Han spør om korleis eg vil forklare korleis selr-seløya vert til sallarøya. Eg skal gjere det så kort som mogleg: Gammalnorsk var øynamnet sildarøy, meir dialektisk selarøy. At ein kartskrivar meiner seg å ha høyrd sallarøy er berre ein skrivefeil eller høyrefeil. Over lang tid får vi ofte slike reggressive allimilasjonar, men vi kan og få vokalutjamning. I Møre og Romsdal seier dei ikkje berre å leså, men hamnar til slutt på å låsså. Vokalane kan drege dein eine med seg. Det nemnde ordet består av to ord: førstelekken sel+ komposisjonsfuga -ar + sistelekken -øy. -ar er det gammalnorske genitivsmerke. I dag kunne vi seie selsøya. Det gammalnorske Kinnarodden har same komposisjonen, og her kunne vi i dag seie kinnsodden. Verre var det ikkje!

Vist 206 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Oddvar må her da forklare hvorfor språkforskeren Ante Aiko kommer fram til at både forleddet og etterleddet til Sállir (Kvaløya) som er å finne i en rekke samiske stedsnavn som Sállan (Sørøya og Skogerøya) og Dávdnesálla (Store Tamsøy) og er fullt mulig å forklare ut fra den ikke-uralske delen av samisk språkarv. Dette gjør det særdeles vanskelig å forklare ordet som av norsk-norrønt-urnordisk opphav.

Aikio mener å ha funnet semantikken på både forleddet og sluttleddet. Forleddet Sáll- er blitt funnet på forholdsvis store øyer som Sállir (Kvaløy), Sállan (Sørøya, Skogerøya) og på Dávdnesálla (Store Tamsøy) så han mener betydningen er stor øy i sjø. Etterleddet -ir synes å vise til fjell eller høydeland som i Háhttir (Hatter) eller Sállir (Kvaløy).

Jeg ser nå forresten at dette ikke er riktig forum for å debattere dette temaet så for min del må moderatørene gjerne slette hele denne tråden. Oddvar er ikke utestengt fra de forum jeg administrerer så har mulighet for å fremlegge sine synspunkt der.

Det var berre ein feil med min maskin. men den er no retta opp. Dette du lirer av deg igjen har du halde på med eit heilt år no. Ville du ikkje skjøne den klårgjeringa eg gav nettopp? Det har elles kome fram i eit av avskrivingane dine av dansk språk at her heiter øya Sellerøya. Den danske teksten har ikkje komposisjonsfuga -ar som genitiv, men skrivaren skriv likevel -ar til -er for å vere på dansk grunn. Øya er norsk/ norrøn, slik alle namn er på kysten heilt frå Oslofjorden av. Korleis vil du elles klårgjere at vi kloss i Arendal har eit stort øyområde som heiter Tromøya? Er det samisk det og? Du skjemmer berre ut deg og dei som står bak deg med dette evinnelege tøvpratet, for å vere inne på Jan-Eriks vokabular! Du må heller ikkje forlange at eg eller andre her skal klårjere kvifor Aikio ein eller annan har kome med samiske utgreiingar i dette emnet. Det er jo din oppgave!

Vi sletter nødig noe som er skrevet, og som kan ha vitenskapelig interesse, være seg språklig eller psykologisk. Men det skader ikke å tøyle temperamentet, og resten av debatten bør tas på dertil egnet sted.

Men no har anonymus Jan Hansen kutta meg ut frå dei ordskiftefora som han angjeveleg har kontroll over. Dette viser berre kor farleg det er å late typisk einsidiginteressene få kontroll over opne fora på Origo. Å late Jan Hansen&co, ein typisk partsfraksjon i denne diskusjonen redigere eit fritt ordskifte på Origo er knebling av ytringsfridomen! Det er ulovleg i Noreg! Det anonymus JH&co driv med på Origo, ber eg redaktøren i Finnmarken å sjå nærare på. Dr hansen bør sjå etter kven det er som har starta all uhumskheita på Origo! Parhestane anonymus JH og Jan Erik Gaup har drive med ope sjikane. Dei har ope kalla meg for bløffmakar, også for dei innlegga eg skreiv om krigshendingane hausten 1944!

Kjenner jeg deg rett, Oddvar, lar du deg ikke kneble så lett. At ikke du starter din egen blogg (sone) her på Origo, der du er garantert å ikke bli utestengt. Anyway setter vi sluttstrek her nå.

Rett tenkt, Dr. Aage Hegge Hansen. Men vil overveie å gå attende til avisdebattane, med grundigare artiklar, og større publikum. Dette vert meir som å fiske i rørt vatn! Takk for mange hyggelege ordskifte!

Eg såg nrk-programmet det heilage landet, frå Varangervidda i går. Vi fekk litt stoff omkring partisanane og særleg Alvhild Bruvoll si gamle stuga var avbilda.Men nrk må ha redigert bort alt dette spennande stoffet omkring syltefjorddramaet i 1944. Her hadde vi høvet til å løfte fram frå skuggen ein av dei viktigaste motstandskvinnene under siste krigen, og så ikkje eit ord om Alvhild Bruvold!Eg må og gjere merksam på at det er Vardøhus festning som har den største hevd på Varangervidda, og ikkje reinddrifta av i dag. Vardøhus festning har hausta jamt av vidda i 1000 år. Og lovleg reinjakt har festninga hatt i 600 år. Enno i dag ligg det til festninga å ha monopol på eggsankinga i området, molteplukking og vedsanking og hogst i Jarfjord. Dette var det som frå gamalt av vart kalla lutr og lunnar(tilhørende herligheter)

Annonse

Nye bilder